Veel gestelde vragen over de Lions

Wat zijn per saldo de voordelen van het Lions lidmaatschap?

Lions krijgen bijna vanzelf interessante contacten met zeer uiteenlopende mensen en zaken. Men ervaart hierdoor nog eens extra, dat er meer is in de wereld dan de eigen vertrouwde kring. Juist de mogelijkheid dat Lions hierbij hun kwaliteiten op alternatieve manieren kunnen inzetten geeft vaak een heel aparte voldoening. Lions maken op deze wijze dan ook dikwijls  nieuwe vrienden.

Hoe communiceren de Lions met de samenleving?

Elke Lions Club heeft daar eigen ideeën over. Veel clubs publiceren berichten over hun acties in de lokale media en op internet. De nationale organisatie heeft de website www.lions.nl met nieuws over activiteiten, projecten en nieuwe ontwikkelingen. Verder ontvangen de Nederlandse Lions het blad 'The Lion', dat zes maal per jaar verschijnt.

Wat is de gang van zaken bij het werven van nieuwe leden?

Een aspirant-lid wordt door één van de leden van de club (sponsor) voorgesteld aan de ledencommissie. Als de kandidaat past in het clubprofiel wordt de naam met enige informatie over zijn of haar persoon voorgelegd aan andere clubleden. 

Is het dragen van het Lionsspeldje verplicht?

Nee, maar veel leden zien het als een goede zaak om als Lion herkenbaar te zijn. Hiermee geven zij aan dat ze lid zijn van een organisatie die als motto heeft 'We Serve'.

Wat zijn de eisen ten aanzien van levensbeschouwing en/of politiek?

Nee.

Bestaan Lions Clubs voornamelijk uit grijze leden?

Nee, Lionsclubs zoeken hun nieuwe leden vooral onder jongere kandidaten.

Welke leeftijdsgrenzen gelden bij nieuwe Lions leden?

De wensen voor wat betreft de (maximale) leeftijd van nieuwe leden verschillen per club. Dat hangt samen met een evenwichtige leeftijdsopbouw, mede met het oog op de toekomst van de club.

Voor hoe lang geldt het lidmaatschap?

In principe voor het leven. Maar ieder lid kan op elk moment het lidmaatschap opzeggen.

Wat is het verschil tussen een sociëteit en een Lionsclub?

Bij een sociëteit draait het om relaties, borrelpraat en onderling hulpbetoon. Bij Lionsclubs is kameraadschap de basis voor gezamenlijke en belangeloze inzet bij dienstverlening aan de samenleving.

Is er een grens aan het aantal Lions per club?

Dat beslist ieder club voor zich. Het aantal leden per Lions Club schommelt tussen de 20 en 40.

Moet je als Lion toespraken kunnen houden?

Het is maar wat je onder een toespraak verstaat. Iedereen zal in de club wel eens wat moeten zeggen.

Is de aanwezigheid van Lions op clubbijeenkomsten verplicht?

Het lidmaatschap van een Lions Club is niet vrijblijvend, aanwezigheid op clubbijeenkomsten is essentieel om de vriendschapsbanden te onderhouden en deelname aan activiteiten te bevorderen.

Wat gebeurt er met het lidmaatschap als je verhuist?

In dat geval is het praktisch om ook van club te veranderen. In de nieuwe woonplaats kan de Lion zich aanmelden bij een lokale club.

Is het Lions lidmaatschap gebonden aan woon- of werkplaats?

Lions speuren in hun eigen werkgebied naar maatschappelijke organisaties die hun hulp nodig hebben. Daarom zoekt een club nieuwe leden in haar eigen werkgebied.

Kunnen mannen en vrouwen Lion worden van dezelfde Lionsclub?

Ja, er zijn drie soorten Lionsclubs: mannenclubs, vrouwenclubs en gemengde clubs.

Moeten leden ook zelf bijdragen bij de inzameling van gelden voor Lions projecten?

Nee, praktische inzet staat voorop bij fondsenwerving. Ook wordt steeds meer aandacht gegeven aan immateriële dienstverlening, zoals professionele hulpverlening uit eigen kring. 

Serviceclubs zijn toch elitair en niet meer van deze tijd?

Juist in een maatschappij waarin de overheid zich steeds meer terugtrekt en particulier initiatief aanmoedigt, worden de activiteiten van Lions belangrijker. Dat de leden van serviceclubs hierbij vanuit hun professionele achtergrond vaak bovengemiddeld actief zijn, is eerder coöperatief dan elitair.

Hoeveel tijd kost het om Lion te zijn?

Lions Clubs in Nederland organiseren twee keer per maand een bijeenkomst, op vaste dagen en tijden, meestal 's avonds. Doorgaans is er één avond met een gezamenlijke maaltijd, gecombineerd met een vergadering. De andere avond is vaak gericht op actuele onderwerpen.  Daarnaast wordt van de leden de nodige inzet verwacht bij clubacties. Verder vragen  bestuurs- en commissiewerk aandacht en tijd. Ook wordt steeds meer aandacht gegeven aan immateriële dienstverlening door de individuele Lion of als Lions gezamenlijk.

Wordt van mijn partner ook inzet verwacht?

Nee, maar steun van partners is natuurlijk altijd welkom.

Wat betekent het clublidmaatschap financieel?

De leden van een Lionsclub betalen contributie, de hoogte daarvan verschilt per club, maar bedraagt enkele honderden euro's per jaar. Verder zijn er extra kosten voor de gebruikelijke maaltijden op clubavonden, en voor bijzondere bijeenkomsten.