LIONS: Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety.

Lions zijn mensen die - vanuit kameraadschap en zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding - zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien.

Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

Erecode

Bij het aangaan van het lidmaatschap geeft een Lion aan dat hij zich volgens de internationaal afgesproken erecode zal gedragen. Van een Lion wordt verwacht dat hij:

 1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
 2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
 3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
 4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
 5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
 6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
 7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
 8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.

'We serve'

Het internationale motto van alle Lions-activiteiten is 'We serve'. Met deze gedachte proberen Lions oplossingen te vinden voor problemen in de samenleving. Wereldwijd gaat het hierbij om bijvoorbeeld het realiseren van medische voorzieningen voor blinden, het terugdringen van diabetes, ondersteuning van scholen, ziekenhuizen e.d. Nederlandse Lions zijn vaak druk met het creëren van sportmogelijkheden voor kansarme kinderen, het organiseren en begeleiden van vakanties voor zieken en gehandicapten, financiële ondersteuning van CliniClowns, de Zonnebloem, Villa Pardoes, Ronald McDonaldhuizen, Liliane Fonds enz.

Om hiervoor de nodige middelen bijeen te brengen, organiseren de Lions de meest uiteenlopende activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan sportieve of culturele evenementen, bridgedrives, veilingen van antiek en curiosa, boekenmarkten, zeilwedstrijden en dergelijke.

De Nederlandse Lions Clubs realiseren jaarlijks projecten voor een bedrag van rond 7 miljoen euro. Daarnaast steken clubs veel tijd en energie in allerlei vormen van immateriële dienstverlening.

De inzet van leden

Van ieder Lions lid wordt een actieve inzet verwacht om de clubdoelstellingen te realiseren. Daar tegenover biedt de Club haar leden o.a. een brede oriëntatie in de wereld om ons heen, vriendschap, plezier en sfeer. Verder is er natuurlijk de voldoening om als club iets te doen voor bijvoorbeeld gehandicapten, jeugd, ouderen en anderen die onze hulp goed kunnen gebruiken. Het is dan ook logisch dat elke club bij de werving van nieuwe leden zorgvuldig en selectief is bij het aantrekken van nieuwe leden; de toekomst en het succes van de club hangen er van af!

Alleen lid op uitnodiging

Geïnteresseerden kunnen zich niet als kandidaat-lid melden bij een Lions Club. Men kan alleen lid worden op uitnodiging en voordracht van twee Lions leden uit dezelfde Lions Club.

Hierbij hanteren Clubs vaak een eigen profiel. Zo zullen bijvoorbeeld meestal niet meer dan twee leden uit eenzelfde beroepsgroep voor een lidmaatschap worden uitgenodigd. Verder wordt bij de samenstelling van de Club gestreefd naar een  evenwichtige spreiding van beroep, leeftijd, bevolkingsgroep e.d.

Een vooraanstaande maatschappelijke positie is tegenwoordig minder belangrijk voor het Lions lidmaatschap. Interesse in de samenleving, de wil om handen uit de mouwen te steken, en de mogelijkheid om tijd te steken de belangeloze inzet voor anderen, dat zijn de belangrijkste eigenschappen waarmee Lions hun kracht demonstreren.

Doelstellingen

Hoewel in de praktijk iedere Lions Club een eigen invulling geeft aan het Lions-gedachtegoed, zijn daarbij de doelstellingen van Lions Clubs International wel het uitgangspunt:

 • Lions streven naar een klimaat van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld;
 • Zowel privé als in beroep hanteren lions hoge ethische en morele normen;
 • Ze bevorderen zo mogelijk de beginselen van goed overheids-bestuur en burgerzin;
 • Lions tonen actieve belangstelling voor het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn van de gemeenschap;
 • Lions Club werken aan de onderlinge verbondenheid in vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip;
 • De clubs bieden een ontmoetingsplaats voor vrije gedachte-wisseling over zaken van openbaar belang. Daarbij worden discussies over partijpolitieke en religieuze opvattingen bewust uitgesloten;
 • Deze inzet en betrokkenheid moedigen lions aan dienstbaar te zijn aan de gemeenschap, zonder oogmerk  van persoonlijke materiële voordelen.